Welcome to Heavy Vehicle Driver Training School

21-Jan-2022 16:54

pkyd izf'k{k.k vkosnu ds fy, fgnk;rsa

  1. gfj;k.kk jkT; ls ckgj ds izkfFkZ;ksa dks izf'k{k.k ugh fn;k tk;sxk A
  2. ,y0,e0oh0&,uVh@,y0Vh0oh0 ykbZlSal ,d o"kZ iqjkuk gksuk pkfg,A
  3. mEehnokj dh vk;q 20 o"kZ ls vf/kd gks A
  4. lkekU; tkfr@fiNMs+ oxZ ds mEehnokj ds fy, Qhl 3000 :i;s] vuqlwfpr tkfr ds mEehnokj ds fy, Qhl 1500 :i;s gksxh A mijksDr Qhl ds vykok lkekU; tkfr@fiNM+s oxZ ds mEehnokj dks lfoZl VSDl ds :i esa 540 :i;s rFkk vuqlwfpr tkfr ds mEehnokj dks lfoZl VSDl ds :i esa 270 :i;s gfj;k.kk jkT; ifjogu ds dk;kZy; esa Loa; tek djokdj bldh jlhn ysuh gksxh A
  5. ftl vFkkjVh ls ,y0,e0oh0&,u0Vh ;k ,y0Vh0oh0 cuok;k gS ml ykbZlSal vFkkjVh dh iqf"V dk izek.k i=k QkeZ ds lkFk yxkuk gksxk A
  6. vku ykbZu QkeZ fQy vi djus mijkUr mEehnokj dks mldk fizUV fudyok dj 'kkh?kz gh fdlh Hkh dk;Z fnol dks gfj;k.kk jkT; ifjogu ds dk;kZy; esa tek djokuk gksxk A
  7. vku ykbZu QkeZ ij dEi;wVj dze la[;k] frfFk o le; vafdr djsxk vkSj Vsªfuax Hkh dze la[;k dh ojh;rk ds fglkc ls gh nh tk,xh A
  8. ojh;rk ds fglkc ls ftl&ftl mEehnokj dk Vsªfuax esa uEcj vk,xk mudks eksckbZy ij ,l0,e0,l0 }kjk lwpuk nh tk,xh A